6 Oliver Grove

London SE25 6EJ

kontakt@szkola-croydon.co.uk

07578781570 (w soboty 09:30 - 13:00)

Nie da się opowiedzieć historii szkoły bez przepisania życiorysu Ks. Waleriana Gajeckiego. Nie ma niczego, co miałoby większe znaczenie niż zapoznanie się z człowiekiem wielkiego serca, wielkim działaczem społecznym i uniżonym sługą Bożym. Co najważniejsze, historia ta została opisana przez niego samego.

Ks. Walerian Gajecki, syn Adama i Tekli, z domu Arendarska, urodzony w Holendrach, powiat Busko, województwo świętokrzyskie (przyp. ówczesne województwo kieleckie).

Szkołę powszechną ukończyłem w mieście Chmielniku. W latach 1926-33 byłem uczniem klasycznego gimnazjum Księży Salezjanów w Ladzie w Marszałkach w województwie poznańskim. W Marszałkach złożyłem egzamin dojrzałości. Ukończyłem tam Salezjański Instytut Pedagogiczny w 1934 roku.

ks. prałat Walerian Gajecki
Ksiądz Prałat Walerian Gajecki

W 1934 roku, jesienią, wysłali mnie przełożeni na trzech letnią asystenturę do Wilna, gdzie byłem wychowawcą i nauczycielem w Gimnazjum Rzemieślniczym Księży Salezjanów i w tym czasie ukończyłem filozofię na Uniwersytecie Stefana Batorego. Od 1937 roku rozpocząłem studia teologiczne na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.

Wojna przerwała studia. Litwini w 1940 roku wysiedlili Polaków z Wilna i Wileńszczyzny na Litwę. Wywieźli i mnie.

Kiedy Rosja zajęła Litwę i Wilno, wtedy wróciłem do Wilna, ale po sześciu miesiącach 14.06.1941 roku zostałem aresztowany przez NKWD i wywieziony do Rosji. Byłem więźniem w Łagrach na Uralu.

W roku 1942 ogłoszono w Rosji amnestię dla Polaków. W tym czasie formowała się Armia Polska w Rosji i mnie przyjęto do służby wojskowej. Przyjechałem więc z wojskiem do Persji, Iranu, Palestyny, Egiptu, do Wolności!

1946r. - Ajaltoun, Liban
1946r. - Ajaltoun, Liban

W 1943 roku 24 żołnierzy-kleryków otrzymało urlop z wojska. Przybyliśmy do Libanu i tam, w Bejrucie, Na Uniwersytecie Księży Jezuitów (francuskich) kończyliśmy studia teologiczne w Polsce rozpoczęte.

Dnia 8 lipca 1945 roku otrzymałem święcenia kapłańskie z rąk Delegata Apostolskiego ks. Arcybiskupa Remy Leprete w kościele Księży Jezuitów w Bejrucie. Po wyświęceniu na kapłana zostałem duszpasterzem Polaków w Ośrodku Niewiast i Dzieci (panowie byli w wojsku i niewoli), w miejscowości Ajeltoun w Libanie. Takich ośrodków polskich było pięć.

W 1948 roku przyjechałem z wojskiem do Anglii, do Londynu, i pracowałem w Kurii Biskupa Polowego Wojska Polskiego.

W roku 1950 roku ks. Rektor Władysław Staniszewski powierzył mi duszpasterską placówkę Croydon, Crystal Palace. W tej miejscowości-zakątku 6,8 Oliver Grove SE25 – w zakątku, którego wskazał SAM PAN JEZUS MIŁOSIERNY-powstała Parafia, która ma własny Dom Boży, własną szkołę, własną plebanię, własny klub. Tę Parafię zbudowali: Drodzy, Kochani, Pracowici, Bogobojni, Cisi, dlatego niezapomniani przez Boga i ludzi Parafianie.

Myśli, chęci i plany nie były moje. Żeby mnie umocnić, utwierdzić w zamiarach, planach budowy parafii i pozostać przy pełnym spokoju, to w sierpniu 1948 roku PAN JEZUS MIŁOSIERNY przychodził do mnie cztery razy. Wskazał co robić, co z tego powstanie i jaka będzie radość. Zaskoczony wielką łaską zbliżenia się Pana do mnie, byłem i pozostałem bezgranicznie ufny Bożemu Miłosierdziu.

Wierzę, Ufam i jestem przekonany, że PAN JEZUS MIŁOSIERNY jest zawsze przy mnie. Moje życie jest złączone z Bogiem, Maryją i S. Faustyną.

Taki mój życiorys.

podpis ks. prałata Waleriana Gajeckiego
DSC003362-700x0-min

W okolicach obecnej Parafii osiedliła się po drugiej wojnie światowej grupa polskich emigrantów licząca około 300 rodzin. Jak wszystkie początki był to okres bardzo trudny. Życie polskie w sensie dzisiejszym nie istniało.

Nie trwało to jednak długo, bo żywy fundament Parafii został założony na początku 1950 roku, kiedy to do Croydon-Crystal Palace zawitał ksiądz Walerian Gajecki mianowany przez Polską Misję Katolicką na proboszcza. Ksiądz Gajecki wraz z rodzinami m.in. Państwa Nawrockich, Wędzichów, Brzeskich założył naszą Wspólnotę.

Troska o młode pokolenie, o wychowanie w duchu i tradycji polskiej były dla pierwszych parafian sprawą nadrzędną. Dlatego też we wrześniu 1950 roku powstaje w parafii pierwsza szkoła sobotnia zorganizowana przez Zarząd Komitetu Kościelnego, któremu przewodniczył ksiądz proboszcz Gajecki. Szkole nadano imię kresowiaka, hetmana Karola Chodkiewicza, wiernego syna polskiej ziemi, który całe swoje życie poświęcił ukochanej ojczyźnie. Początkowo lekcje odbywały się w domach prywatnych (m.in. u Państwa Nawrockich), a następnie w pomieszczeniu przy kościele St. Mary’s w katolickiej szkole angielskiej Coloma, gdzie trwały aż do 1960 roku.

19 września 1953 roku z inicjatywy Pani Bakiewicz powstała druga polska szkoła w Crystal Palace, której nadano imię Królowej Jadwigi. Zajęcia szkolne odbywały się w katolickiej szkole angielskiej St. Anthony’s.

1950r. - powstanie pierwszej Polskiej Szkoły Sobotniej Im. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza
1950r. - powstanie pierwszej Polskiej Szkoły Sobotniej Im. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza
1960r. - powstanie drugiej Polskiej Szkoły Sobotniej Im. Królowej Jadwigi
1960r. - powstanie drugiej Polskiej Szkoły Sobotniej Im. Królowej Jadwigi

Kluczowym wydarzeniem w dziejach obu szkół był rok 1963, kiedy to obie szkoły połączyły się i razem przybrały imię Karola Chodkiewicza. Siedzibą szkoły stał się własny dom parafialny przy Oliver Grove, South Norwood. Dom ten, zakupiony przez śp. Jana Brzeskiego, zostaje odstąpiony rozwijającej się polskiej społeczności. Dokładają się też do niego parafianie. Nareszcie dzieci mogą uczyć się we własnej Polskiej Szkole. Jest prawdziwa szkoła z ławkami i tablicami.

W 1966 roku zostaje dobudowana Sala Parafialna, a w 1985 roku po zakupieniu parceli i domu przy ulicy Oliver Grove, trudem wielu parafian i ks. Gajeckiego, wybudowany zostaje nasz Kościół.

Remont domu parafialnego, który został później przekształcony w naszą szkołę
Budowa sali parafialnej - od lewej panowie Sisiak, Kudła, Wiśniewski, Dyduch, Brzeski, Wnuk i Rykała
1985r. - Poświęcenie kościoła Jezusa Miłosiernego przez Ks. Abp. Szczepana Wesołego
Obchody 1000 lecia Polski Chrześcijańskiej i poświęcenie sali parafialnej

Zaszczytną funkcję kierownika szkoły przez wiele lat pełni śp. Pan Wnuk. Następnie ster przejęło prężne grono nauczycielskie pod przewodnictwem ks. Proboszcza Gajeckiego i Pani Danuty Dudzickiej, z-cy kierownika i długoletniej nauczycielki. W latach 90-tych kierownictwo szkoły objął ks. Aleksander Ożóg wspomagany dzielnie przez Panią Markowską w roli zastępczyni oraz pozostałych pedagogów. Po odejściu pani Markowskiej w 2002 roku na zasłużoną emeryturę, rolę z-cy kierownika przejęła Pani Grażyna Smith nauczycielka klasy A2 i pełniła ją do roku 2010.

2010 r. - kadra nauczycielska naszej szkoły.
Nasza polska szkoła sobotnia - rok 1996

W marcu 2014 roku, po odejściu na emeryturę ks. Kanonika Aleksandra Ożoga, funkcje proboszcza parafii i równocześnie dyrektora szkoły objął jego następca.

Od 2018 roku szkoła działa niezależnie od Polskiej Misji Katolickiej. Szkoła ma status jednostki charytatywnej. Powołany został zarząd szkoły, a funkcję dyrektora objęła Pani Grażyna Kunysz.

Szkoła sobotnia to nie tylko nauka przedmiotów ojczystych, lecz także kolebka polskości w szerszym tego słowa znaczeniu; pielęgnowanie tradycji i wiary poprzez przygotowania i udział w licznych akademiach i koncertach uświetniających narodowe czy też religijne święta. Niewątpliwie, w pierwszych 30-tu latach artystycznej działalności szkoły, złotymi literami zapisał się Pan Mieczysław Lisowski, założyciel chóru szkolnego, organizator licznych przedstawień, którego uśmiech, ciepło i serdeczność niejeden do dziś pamięta.

Roztańczona ‘Karolinka’, zespół folklorystyczny działający na początku pod kierownictwem pani Maury Kutereby i muzyczna batuta Pana Jerzego Pokierta, a od lat 90-tych pod kierownictwem córki Pani Maury, Pani Joli Kutereby, już od 40-tu lat jest ciągłą inspiracją i lekcją obrazową tego, co najbliższe sercu każdego Polaka.

Przez długie lata prężnie działało przy naszej szkole harcerstwo wspomagane przez rodziców zrzeszonych w organizacji KPH (Koło Przyjaciół Harcerstwa). Harcerze i harcerki brali zawsze czynny udział nie tylko w akademiach szkolnych, ale również w imprezach organizowanych przez szkołę.

Kalendarium szkolnych wydarzeń, począwszy od zarania aż po dzień dzisiejszy, jest niezwykle bogaty i nie sposób wymienić wszystkiego. Co roku odbywa się Mikołaj, bal dla dzieci, konkursy kartek świątecznych, malowanie pisanek czy szkolne BBQ.

Komitet Rodzicielski z niezłomną determinacją, poświeceniem i zapałem pomagał szkole, niestrudzenie pracując ‘za kulisami’; starał się o przysporzenie tak bardzo potrzebnych funduszy, organizował bogaty program wydarzeń rozrywkowych i zabiegał o lepsze wyposażenie szkoły.

Istnienie i działalność szkoły to również wkład i zasługa licznych organizacji oraz wielu osób, których nie sposób indywidualnie wymienić. Nie można jednak nie wspomnieć Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, którego zadaniem była walka o dusze narodu, utrzymanie przy polskości młodzież i dzieci, niedopuszczenie do ich wynarodowienia. Stowarzyszenie od początku wspierało działalność szkoły i wspierało ją finansowo. Podobnie Koło Pań i Klub Polonia, którzy służyli ofiarną pomocą. Również Ambasada Polska w Londynie ofiarowała pomoc na zakup materiałów edukacyjnych. Stowarzyszenie Polska w Warszawie także niejednokrotnie wspierało inwestycje finansowe szkoły.

Pamiętajmy, że prawdziwym filarem szkoły są niewątpliwie rodzice, bez których poświecenia i troski o wychowanie swoich pociech w duchu polskości, szkoła nie miałaby racji bytu.

Wielu wychowanków szkoły, którzy w chwili obecnej już założyli własne rodziny, nadal pielęgnuje polskie tradycje w swoich domach. Oni, dzięki zasadom nauczonym w szkole, przyprowadzają swoje dzieci, by te kontynuowały chlubna tradycje naszej Polskiej Szkoły w Croydon – Crystal Palace.
W połączeniu z pasją i systematyczną pracą nauczycieli, słowa wstępnej modlitwy odmawianej na rozpoczęcie zajęć szkolnych, nie pozostają tylko inspiracją, ale stają się rzeczywistością. Absolwenci szkoły, tak jak Karol Chodkiewicz i Św. Jan Paweł II, pozostają wiernymi synami polskiej ziemi.

Po ciężkim okresie obostrzeń, zamknięcia szkolnych sal oraz przeniesienia zajęć lekcyjnych w zdalny tryb było bardzo trudno poczynić jakikolwiek plan czy sposób na podjęcie ambitnego całorocznego projektu wydarzeń edukacyjno-kulturalnych.

Co najważniejsze szkoła na Olivier Grove 6 przetrwała, zaś z obecnym Zarządem Szkolnym wręcz twórczo się rozwija. Nie tylko liczebnie, lecz też w wydarzenia kulturalne.

Znakomitym posunięciem obecnego Zarządu stała się reaktywacja – po kilkunastu latach – Komitetu Rodzicielskiego w postaci Rady Rodziców.

Rada została wybrana pod koniec września, by od razu z werwą, pasją zorganizować charytatywną na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej imprezę taneczną.

Pomysł założenia RR stał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, a efekty przyszły bardzo szybko.

Zorganizowano zabawę taneczną dla dorosłych. Co więcej!

Dzięki inicjatywom, przedsiębiorczości i współpracy, wszystkie dostępne bilety na wieczorny dansing rozeszły się w zawrotnym tempie, a ilość podarowanych fantów wypełniła brzegi obszernego stołu. Organizacja zaś samej zabawy na najwyższym poziomie.

Impet, z jakim wystartowała Rada Rodziców daje pomyślne perspektywy na przyszłość polskiej wspólnoty na Olivier Grove 6. I o to chodzi, gdyż jesteśmy przecież jedną Wielką Rodziną.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Szkoły wraz z Powiernikami

Ruszyły zapisy na rok 2024/25:

12.03.2024 – obecni uczniowie naszej szkoły i ich rodzeństwo rozpoczynające naukę w nasze szkole.
01.04.2024 – dzieci do tej pory nieuczące się w naszej placówce.

Zmianie uległa kwota opłaty za czesne. Kwotę czesnego, jak i kryteria przyjmowania uczniów, znajdą Państwo w zakładce: Procedury Zapisów i Opłaty.