Termin rozpoczęcia zapisów na rok szkolny 2022/23:

23.04.2022 – uczniowie uczęszczający do naszej szkoły oraz ich rodzeństwo.
07.05.2022 – nowi kandydaci, pragnący rozpocząć naukę w naszej szkole.

Zmianie uległa kwota opłaty za czesne. Zaktualizowaną kwotę czesnego, jak i kryteria przyjmowania uczniów, znajdą Państwo w zakładce: Procedury Zapisów i Opłaty.

szkoła zapisy na rok szkolny tło-min

Co Nas Wyróżnia

Aby Twoje dziecko mogło odnieść sukces we współczesnym świecie, potrzebuje wzorców, dzięki którym rozwinie zdolności przystosowawcze.
Czytaj Dalej...

Misje

i Cele

Każda szkoła potrzebuje niezachwianych podstaw do funkcjonowania. Poznaj nasze misje i cele, dzięki którym funkcjonujemy nieprzerwanie od ponad 70-ciu lat.
Czytaj Dalej...

Nauczciele z Pasją

Dowiedz się, co wyróżnia naszą kadrę nauczycielską spośród innych pedagogów. Ich pasje i marzenia, mogące być inspiracją dla Twojego dziecka.
Czeytaj Dalej...

WITAMY WPOLSKIEJ SZKOLE SOBOTNIEJ IM HETMANA K. CHODKIEWICZA POD PATRONATEM ŚW. JANA PAWŁA II

Polska Szkoła Sobotnia im. Hetmana K. Chodkiewicza pod patronatem św. Jana Pawła II działa od 1950 roku przy Polskiej Parafii Jezusa Miłosiernego w South Norwood w dzielnicy Croydon. Jej założycielem oraz wieloletnim kierownikiem był Ks. Prałat Walerian Gajecki. Mimo iż od września 2018 roku nasza szkoła działa niezależnie od Polskiej Misji Katolickiej, depozyt wiary katolickiej jest nieodzownym fundamentem i kompasem dla wiedzy przekazywanej przez kadrę nauczycielską naszej szkoły.

PATRONISZKOŁY

nasi patroni

GRONO PEDAGOGICZNE

ZARZĄD I POWIERNICY

Witajcie Drodzy Rodzice i Opiekunowie naszej szkolnej dziatwy

Ogłaszamy Konkurs POZNAJMY NASZYCH PATRONÓW

Polska Szkola Croydon

DROGA DZIATWO SZKOLNA!!!

Obecny rok szkolny na Olivier Grove 6 jest niebagatelnie istotny dla tożsamości nas samych, a szczególnie dla młodej generacji Polaków urodzonych w Wielkiej Brytanii. To czas niezmiernie ważnych rocznic dwóch postaci związanych z naszą placówką edukacyjną. Zarówno patron szkoły hetman Karol Jan Chodakiewicz, jak i założyciel ksiądz prałat Walerian Gajecki zajmują nie tylko poczesne miejsce w bogatej historii szkoły, lecz są wzorem dla nas wszystkich. Szczególnie szkolni wychowankowie mają godne przykłady do naśladowania.

Dlatego ogłaszamy konkurs, aby upowszechnić wiedzę o wybitnym patriocie Rzeczypospolitej, w 400- letnią rocznicę jego śmierci- 25 września 1621 roku.

Polska Szkola South Norwood

Hetman Chodkiewicz był jednym z najlepszych dowódców, strategów wojskowych w XVII wiecznej Europie. Pragniemy pokazać Wam, iż można kochać i służyć Polsce na przykładzie życia oraz działalności założyciela szkoły, czyli prałata księdza Waleriana Gajeckiego. 26 września 2021 minęło dokładnie 10 lat od śmierci wspaniałego duchownego bezmiernie oddanego Bogu i Ojczyźnie kapłana. Pasterza polskich emigrantów budujących „Soplicowo na Croydon”. Te dwie wyjątkowe postacie dla naszej „polskiej wyspy” stanowią życiodajny krwiobieg podtrzymujący w należytym stanie arterię 72- letniego życia Polskiej Szkoły Sobotniej.

UKOCHAJ ♥️WIĘC DZIATWO TE SWOJSKIE SOPLICOWO NA OLIVER GROVE 6!!!

WŁĄCZCIE SIĘ W TEN ŻYCIODAJNY KRWIOBIEG POPRZEZ TWÓRCZY UDZIAŁ W KONKURSIE !!!

ARTERIA DZIAŁAĆ I TRWAĆ BĘDZIE WCIĄŻ!!!

Autor:
Ewa Nalewajko

Regulamin Konkursu:

Regulamin szkolnego konkursu o patronie szkoły hetmanie Karolu Chodkiewiczu i założycielu szkoły Ks. Prałacie Walerianie Gajeckim

Cele konkursu:
– popularyzacja wiedzy o patronie i założycielu szkoły,
–  kształtowanie postaw patriotycznych,
– uwrażliwienie uczniów na potrzebę kontynuowania tradycji szkoły,
– rozbudzanie inwencji twórczej w zakresie wykonywania prac plastycznych,
– kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych technik plastycznych,
– wdrażanie do samodzielnego poszukiwania materiałów konkursowych,
– wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy i samokształcenia,
– rozbudzanie ambicji uczniów oraz kształtowanie zasad szlachetnego współzawodnictwa.

Zasady konkursu:
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły
Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach wiekowych:
kategoria I prace plastyczne: uczniowie klas 0 – III,
kategoria II prace plastyczne lub pisemne-wypracowanie: uczniowie klas IV-VII,
kategoria III prace plastyczne lub pisemne-wypracowanie: uczniowie klas VIII-AL.
Konkurs jest jednoetapowy i indywidualny.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Praca plastyczna powinna być wykonana na kartonie o formacie A 3 lub A 4 techniką dowolną: kredkami, pastelami suchymi, pastelami olejnymi, ołówkiem, węglem, wyklejankami, collage’em.
Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: Imię i nazwisko oraz klasa.
Pracę pisemną-wypracowanie można wykonać w formie elektronicznej lub odręcznie.
Spośród zgłoszonych prac zostaną wyłonieni zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej.
Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
Ostateczny termin zgłoszenia prac upływa dnia 30 kwietnia 2022r.
Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie
z regulaminem nie będą oceniane.

Zasady przyznawania nagród:
O wyłonieniu zwycięzcy decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:
-zgodność z tematem;
-kreatywność twórcza;
– estetyka wykonania.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 25 czerwca 2022 r.

Organizatorzy

 

ZAPISY DO POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ

krok po kroku

JESTEŚMY ZAREJESTROWANI