6 Oliver Grove

London SE25 6EJ

kontakt@szkola-croydon.co.uk

07578781570 (w soboty 09:30 - 13:00)

Postanowienia ogólne

 1. Polska Szkoła Sobotnia im. Hetmana Karola Chodkiewicza pod patronatem Św. Jana Pawła II powstała w 1950 roku. Szkoła została zarejestrowana jako Charitable Incorporated Organisation (CIO), organizacja charytatywna nr 1180525, w 2018 roku. Polska Szkoła jest instytucją niezależną finansowo, samofinansującą się. Działalność szkoły jest finansowana z opłat uiszczanych przez rodziców lub prawnych opiekunów dzieci. Dodatkowo szkoła pozyskuje środki z dotacji i imprez szkolnych.
 2. Polska Szkoła Sobotnia może współpracować z organizacjami i osobami prywatnymi tylko, jeśli cele tych organizacji i osób są zbieżne z głównym założeniem działania szkoły.
 3. Polska Szkoła Sobotnia prowadzi działalność we współpracy z Polską Macierzą Szkolną w Londynie oraz z polską parafią p.w. Jezusa Miłosiernego w South Norwood.
 4. Celem Polskiej Szkoły Sobotniej jest:
  a)  nauczanie języka polskiego, religii, historii i geografii Polski w języku ojczystym oraz wychowanie dzieci i młodzieży w tradycji i  kulturze polskiej;
  b)  osiągnięcie przez ucznia wysokiego poziomu edukacji oraz standardu moralnego;
  c)  integracja polskiego społeczeństwa na emigracji;
  d)  promowanie katolickiego modelu wychowania oraz katolickich wartości poprzez edukację;
  e)  rozwijanie u uczniów wartości patriotycznych.
 5. Cele, o których mowa w punkcie 4 osiągane są przez:
  a)  przekazywanie uczniom wiedzy w oparciu o najwyższe standardy nauczania oraz przy użyciu skutecznych i sprawdzonych technik nauczania;
  b)  zachęcanie uczniów do prezentowania pozytywnych cech charakteru, zwłaszcza poprzez edukacje i udział w projektach społecznych i edukacyjnych, organizowanych przez PSS;
  c)  zachęcanie uczniów do nawiązywania pozytywnych relacji międzyludzkich, w szczególności poprzez aktywne uczestnictwo w życiu i działalności PSS;
  d) rozwijanie w młodzieży poczucia odpowiedzialności i okazywania wrażliwości na sprawy społeczne;
  e)  naukę szacunku dla przekonań i kultur innych społeczności;
  f)  promocję języka i historii Polski;
  g)  naukę religii;
  h)  organizowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych projektów z udziałem uczniów, oraz ich rodziców/opiekunów.

Organizacja szkoły

 1. Polska Szkoła jest szkołą uzupełniającą i uczęszczanie do niej jest dobrowolne.
 2. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest niniejszy Statut oraz Regulamin Szkoły.
 3. Szkoła działa przede wszystkim w soboty i piątkowy wieczór, tylko w czasie semestrów szkolnych.
 4. Społeczność szkoły tworzą Uczniowie, Nauczyciele, Dyrekcja Szkoły oraz Rodzice/Prawni Opiekunowie dzieci.
 5. Szkoła może organizować inne, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla zainteresowanych zajęciami grup uczniów.
 6. Szkoła zapewnia uczniom możliwość rozwoju intelektualnego w warunkach poszanowania ich godności osobistej i wyznaniowej.
 7. Za bezpieczeństwo dzieci w szkole odpowiadają wszystkie osoby zaangażowane w proces funkcjonowania placówki.
 8. Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy, stosowne oświadczenia, dokonują opłat oraz zapoznają się ze Statutem Szkoły.
 9. Szkoła może odmówić przyjęcia ucznia do szkoły z powodu braku miejsc w placówce lub z innych przyczyn.
 10. Zapisanie dziecka do szkoły jest równoznaczne z akceptacją programu dydaktyczno-wychowawczego, uiszczeniem opłat w wymaganych kwotach i terminach oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Statutu Szkoły.
 11. Organami szkoły są: Rada Powiernicza, Dyrektor Szkoły, Wicedyrektor do spraw administracyjnych, Wicedyrektor do spraw kulturalno-oświatowych, Rada Pedagogiczna, Rada Rodzicielska.

Rada powiernicza

 1. W skład rady powierniczej wchodzi minimum 4 powierników, a maksymalnie 9.
 2. Powiernicy są wybierani spośród rodziców uczniów uczęszczających do szkoły, oraz nauczycieli (maksymalnie 1 nauczyciel na 4 powierników), kandydaci na powierników zgłaszają swoje kandydatury w formie pisemnej.
 3. Kandydatury na funkcję powiernika są rozpatrywane przez aktualną Radę Powierniczą.
 4. Rada odpowiada za kontrolowanie zarządzania szkołą.
 5. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje całkowicie społecznie.

Dyrekcja szkoły

Dyrektor i wicedyrektorzy PSS są wybierani przez Radę Pedagogiczną w głosowaniu tajnym, następnie muszą uzyskać akceptację Rady Powierniczej.

Dyrektor PSS

Dyrektor PSS koordynuje funkcje dydaktyczne oraz sprawuje pieczę nad organizacją nauczania w Szkole. Dyrektor PSS współpracuje ściśle z Wicedyrektorami i Radą powierniczą.

W szczególności, Dyrektor PSS:

 1. Zarządza i koordynuje funkcjami dydaktycznymi.
 2. Dobiera kadrę nauczycielską.
 3. Realizuje decyzje podjęte przez Radę Pedagogiczną.
 4. Sprawia nadzór nad realizacją programu nauczania, kontroluje jakość nauczania.
 5. Skupia się na obrazie wewnętrznym szkoły – kontakty z uczniami, rodzicami, kwestie organizacyjne szkoły, osiąganie sukcesów dydaktycznych (uczniowie) i zawodowych (nauczyciele).
 6. Wprowadza rozwiązania gwarantujące prawidłowo działającą placówkę – bezpieczną dla uczniów i pracowników.
 7. Rozwiązuje konflikty nauczyciel – rodzic, rozwiązuje konflikty uczeń – nauczyciel.
 8. Przewodniczy uroczystościom szkolnym.
 9. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.

Wicedyrektor do spraw administracyjnych

Wicedyrektor do spraw administracyjnych współpracuje ściśle z Dyrektorem.

W szczególności do zadań Wicedyrektora należy:

 1. Nadzór nad stanem liczebnym i osobowym klas, nadzór nad listą zapisanych uczniów.
 2. Zakup przyborów szkolnych, zakup podręczników.
 3. Zawieranie i nadzorowanie umów z instytucjami zewnętrznymi np. ubezpieczyciel szkoły.

Wicedyrektor do spraw kulturalno-oświatowych

Wicedyrektor do spraw kulturalno-oświatowych współpracuje ściśle z Dyrektorem.

W szczególności do zadań Wicedyrektora należy:

 1. Organizacja kalendarza pracy dydaktycznej i uroczystości szkolnych.
 2. Organizacja „wydarzeń specjalnych” w szkole (teatr/konferencje/dzień otwarty, itp.).
 3. W okresie rekrutacji nowych pracowników, jest odpowiedzialny za kontakt z kandydatami i organizację rozmów kwalifikacyjnych, odpowiedzialny za wstępną selekcję kandydatów.
 4. Zgłaszanie uczniów szkoły do konkursów zewnętrznych.

Nauczyciele

 1. Tworzą Radę Pedagogiczną.
 2. Wszyscy nauczyciele posiadają stosowne wykształcenie.
 3. Posiadają brytyjskie świadectwo niekaralności – „DBS Check”.
 4. Przeprowadzają swoje zajęcia lekcyjne zapewniając realizację zadań szkoły i przyjętej podstawy programowej.
 5. Odpowiadają za opiekę nad uczniami oraz za stworzenie uczniom optymalnych warunków edukacyjnych i rozwojowych.
 6. Nauczyciel jest pierwszym kontaktem dla ucznia i rodzica w powstałych sytuacjach konfliktowych między uczniami.
 7. Kontrolują postępy uczniów.
 8. Sprawuje pieczę nad organizacją powierzonych imprez szkolnych, obchodów i uroczystości.
 9. Są odpowiedzialni za ocenę pracy ucznia i wypisanie świadectwa końcowego.

Rada rodziców

 1. Rada Rodziców jest wyłaniana spośród Rodziców wszystkich Uczniów, uczęszczających do Szkoły.
 2. Wybór Rady Rodziców odbywa się na pierwszym Zebraniu Rodzicielskim w nowym roku szkolnym. Rodzice z każdej klasy szkolnej wyłaniają spośród siebie, w głosowaniu jawnym, dwóch przedstawicieli. Osoby te wchodzą w skład Rady Rodziców.
 3. Rada Rodziców jest wybierana na okres 1 roku szkolnego i pełni swoje obowiązki do następnych wyborów.
 4. Rada Rodziców wybiera spośród swoich członków Prezydium Rady Rodziców, czyli: Przewodniczącego i Skarbnika, a następnie przedstawia nazwiska do zaopiniowania Zarządowi Szkoły.
 5. Rada Rodziców jest organem reprezentującym ogół rodziców a jej celem jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności Szkoły, a w szczególności:
  a) 
  pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły; 
  b)  współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym; 
  c)  znajdowanie nowych funduszy dla wspomagania działalności Szkoły (sponsorów) i podejmowanie decyzji o ich wydatkowaniu w porozumieniu z Zarządem Szkoły; 
  d)  pomoc przy organizacji imprez dochodowych i okolicznościowych (np. Bal Wszystkich Świętych, Bal karnawałowy, Biesiada szkolna itp);
  e)  zarządzanie funduszami gromadzonymi przez siebie dla szkoły;
  f)  pomoc przy organizacji konkursów i wycieczek szkolnych;
 6. Rada Rodziców może występować do Zarządu Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły.
 7. Rada Rodziców zbiera swoich członków tyle razy, ile wymaga tego sytuacja Szkoły, następnie powiadamia Dyrektora o decyzjach, które ustaliła i o możliwościach pomocy i wsparcia dla Szkoły.
 8. W posiedzeniach mogą brać udział członkowie Zarządu Szkoły lub inne osoby zaproszone za zgodą lub na wniosek Rady. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.
 9. Przewodniczący Rady Rodziców pod koniec swojej kadencji przygotowuje raport dotyczący rocznej działalności Rady Rodziców.
 10. Członkostwo w Radzie i wszelkie funkcje pełnione są społecznie.

Główny księgowy

 1. Jest organem jednoosobowym, odpowiedzialnym za finanse szkoły.
 2. Zobowiązany jest do zwołania walnego zebrania i przedstawienia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Szkoły.
 3. Główny księgowy przekazuje sprawozdanie roczne do sprawdzenia i zatwierdzenia zewnętrznemu, niezależnemu księgowemu, który sporządza raport i przesyła do Charity Commission.
 4. Termin przygotowania i przedłożenia sprawozdania upływa z końcem pierwszego kwartału po zakończeniu roku finansowego, za który sprawozdanie jest przygotowywane.
 5. Głównego księgowego powołuje i odwołuje Rada Powiernicza.
 6. Do zadań Głównego księgowego należy:
  a)  prowadzenie księgowości;
  b)  nadzorowanie stanu wpłat/wypłat;
  c)  nadzór nad systemem IT służącym do zapisów i zarządzania finansami:
  d)  nadzorowanie oraz egzekwowanie nieuregulowanych płatności;
  e)  prowadzenie ewidencji uczniów oraz dokumentacja zapisów/ wypisów ze szkoły;
  f)  wnioskowanie o „DBS Check” dla nauczycieli, asystentów i rodziców dyżurujących.
 7. Główny księgowy nie pełni funkcji dydaktycznych.

Ruszyły zapisy na rok 2024/25:

12.03.2024 – obecni uczniowie naszej szkoły i ich rodzeństwo rozpoczynające naukę w nasze szkole.
01.04.2024 – dzieci do tej pory nieuczące się w naszej placówce.

Zmianie uległa kwota opłaty za czesne. Kwotę czesnego, jak i kryteria przyjmowania uczniów, znajdą Państwo w zakładce: Procedury Zapisów i Opłaty.