6 Oliver Grove

London SE25 6EJ

kontakt@szkola-croydon.co.uk

07578781570 (w soboty 09:30 - 13:00)

1. Prawa i obowiązki ucznia.

Uczeń ma prawo do :

– właściwego i zorganizowanego procesu kształcenia.
– opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądz psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności.
– życzliwego , podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
– swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły ,a także
światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
– obiektywnej i jawnej oceny za postępy w nauce.

Uczeń ma obowiązek:

– punktualnego przychodzenia na zajęcia.
– przynoszenia podręczników i przyborów szkolnych na zajęcia.
– systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły (akademie i uroczystości szkolne )
– wykonania pracy zadanej w klasie i pracy domowej.
– przestrzegania zasad kultury,nie stosowania agresji i przemocy w odniesieniu do kolegów , nauczycieli i pracowników szkoły.
– porozumiewania się w języku polskim podczas pobytu w szkole ,w zakresie posiadanych
umiejętności.
– odpowiedzialności za własne życie i zdrowie.
– odpowiedzialności za wspólne dobro , ład i porządek w szkole.
– wyłączenia telefonu komórkowego w czasie trwania zajęć szkolnych.
– spożywania posiłków tylko w czasie przerwy w miejscach do tego wyznaczonych.

2. Obowiązki Rodziców.

Rodzice podczas zapisu wypelniają formularz zgłoszeniowy. Podpisanie/akceptacja formularza zgłoszeniowego jest zarazem zgodą na:
*wykorzystywanie przez PSS danych kontaktowych wyłącznie w celu komunikowania się w sprawach dotyczących PSS  zgodnie z przepisami RODO
*fotografowanie, nagrywanie dzieci i ich prac oraz publikowania w mediach w celu promowania działalnosci szkolnej.

Rodzice zobowiązani są do :

– zapoznania się ze Statutem i Regulaminem Szkoły.
– regularnego, punktualnego posyłania dzieci do szkoły.
– systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce.
– pomagania w odrabianiu zadań domowych.
– uczestniczenia w zebraniach szkolnych.
– usprawiedliwiania nieobecności i spóżnień.
– dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie.
– punktualnego odbierania dzieci po zajęciach.

3. Opłaty za szkołę.

– opłata za szkołę musi być dokonana w wyznaczonym terminie, jednorazowo lub w dwóch ratach.
Pierwsza rata – do 30 września danego roku szkolnego.
Druga rata – do 30 stycznia danego roku szkolnego.
– metody płatności: przelewem na konto szkoły.
– brak płatności w terminie powoduje:

*naliczenie kary w wysokości £20 od pierwszego dnia opóźnienia,
*wezwanie do zapłaty telefonicznie i mailowo,
*zawieszenie w czynnościach ucznia lub skreślenie z listy uczniów – w przypadku braku płatności.
* W sytuacji skrajnej istnieje możliwość rozłożenia płatności na dodatkowe raty, ale po uprzednim złożeniu przez rodzica podania do Dyrekcji Szkoły. Podanie musi zawierać dokładne uzasadnienie prośby.

4. Nagrody.

Uczeń może być nagrodzony za :

– rzetelną naukę, wzorowe zachowanie i wybitne osiągnięcia.
– pracę na rzecz szkoły.
– reprezentowanie szkoły w konkursach.

Szkoła przewiduje następujące nagrody dla ucznia:

– pochwała wychowawcy w obecności klasy.
– pochwała dyrektora szkoły w obecności całej społeczności szkolnej.
– nagrody książkowe, dyplomy .
– listy gratulacyjne dla rodziców.

5. Kary.

Uczeń może być ukarany za wszelkie akty agresji słownej i fizycznej, w tym używanie niecenzuralnych słów, za przeszkadzanie w lekcji i wychodzenie poza teren szkoły.

Szkoła przewiduje następujące kary:

– uwaga od nauczyciela.
– wezwanie rodziców
– rozmowa z dyrektorem szkoły.
– czasowe zawieszenie w prawach ucznia (zakaz przychodzenia do szkoły na dwa kolejne zajęcia bez zwrotu kosztów).
– usunięcie ze szkoły (po trzech zawieszeniach w prawach ucznia – bez zwrotu kosztów).

Telefony komórkowe i wszelkie urządzenia elektroniczne używane w czasie lekcji podlegają konfiskacje przez nauczyciela i będą zwracane rodzicom po zakończeniu zajęć.

Nauczyciel, jeśli uzna to za potrzebne w prawidłowym prowadzeniu lekcji, ma prawo konfiskować wszystkie telefony komórkowe lub inne urządzenia elektroniczne na czas prowadzenia zajęć lekcyjnych.

W przypadku umyślnego zniszczenia mienia szkoły przez ucznia ,za szkodę będą obciążeni rodzice , do wysokości naprawienia lub odkupienia rzeczy zniszczonej.

Uwaga: Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie urządzeń elektronicznych lub zabawek przynoszonych przez dzieci na teren szkoły ,podczas trwania zajęć lekcyjnych.

Ruszyły zapisy na rok 2024/25:

12.03.2024 – obecni uczniowie naszej szkoły i ich rodzeństwo rozpoczynające naukę w nasze szkole.
01.04.2024 – dzieci do tej pory nieuczące się w naszej placówce.

Zmianie uległa kwota opłaty za czesne. Kwotę czesnego, jak i kryteria przyjmowania uczniów, znajdą Państwo w zakładce: Procedury Zapisów i Opłaty.