6 Oliver Grove

London SE25 6EJ

kontakt@szkola-croydon.co.uk

07578781570 (w soboty 09:30 - 13:00)

1.Prawa i obowiązki ucznia.
Uczeń ma prawo do :
– właściwego i zorganizowanego procesu kształcenia.
– opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo
,ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądz psychicznej oraz ochronę i
poszanowanie godności.
– życzliwego , podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
– swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły ,a także
światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
– obiektywnej i jawnej oceny za postępy w nauce.
Uczeń ma obowiązek:
– punktualnego przychodzenia na zajęcia.
– przynoszenia podręczników i przyborów szkolnych na zajęcia.
– systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły
(akademie i uroczystości szkolne )
– wykonania pracy zadanej w klasie i pracy domowej.
– przestrzegania zasad kultury ,nie stosowania agresji i przemocy w odniesieniu do
kolegów , nauczycieli i pracowników szkoły.
– porozumiewania się w języku polskim podczas pobytu w szkole ,w zakresie posiadanych
umiejętności.
– odpowiedzialności za własne życie i zdrowie.
– odpowiedzialności za wspólne dobro , ład i porządek w szkole.
– wyłączenia telefonu komórkowego w czasie trwania zajęć szkolnych.
– spożywania posiłków tylko w czasie przerwy w miejscach do tego wyznaczonych.

2.Obowiązki Rodziców.
Rodzice zobowiązani są do :
– zapoznania się Statutu i Regulaminu Szkoły.
– regularnego , punktualnego posyłania dzieci do szkoły.
– systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce.
– pomagania w odrabianiu zadań domowych.
– uczestniczenia w zebraniach szkolnych.
– usprawiedliwiania nieobecności i spóżnień.
– dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie.
– punktualnego odbierania dzieci po zajęciach.

3.Nagrody.
Uczeń może być nagrodzony za :
– rzetelną naukę, wzorowe zachowanie i wybitne osiągnięcia.
– pracę na rzecz szkoły.
– reprezentowanie szkoły w konkursach.
Szkoła przewiduje następujące nagrody dla ucznia:
– pochwała wychowawcy w obecności klasy.
– pochwała dyrektora szkoły w obecności całej społeczności szkolnej.
– nagrody książkowe , dyplomy .
– listy gratulacyjne dla rodziców.

4. Kary.
Uczeń może być ukarany za wszelkie akty agresji słownej i fizycznej, w tym używanie
niecenzuralnych słów , za przeszkadzanie w lekcji i wychodzenie poza teren szkoły.
Szkoła przewiduje następujące kary:
– uwaga od nauczyciela .
– wezwanie rodziców
– rozmowa z dyrektorem szkoły.
– czasowe zawieszenie w prawach ucznia ( zakaz przychodzenia do szkoły na dwa kolejne
zajęcia bez zwrotu kosztów ).
– usunięcie ze szkoły ( po trzech zawieszeniach w prawach ucznia – bez zwrotu kosztów ).
Telefony komórkowe i wszelkie urządzenia elektroniczne używane w czasie lekcji podlegają
konfiskacje przez nauczyciela i będą zwracane rodzicom po zakończeniu zajęć.
W przypadku umyślnego zniszczenia mienia szkoły przez ucznia ,za szkodę będą obciążeni
rodzice , do wysokości naprawienia lub odkupienia rzeczy zniszczonej.

Uwaga: Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie urządzeń
elektronicznych lub zabawek przynoszonych przez dzieci na teren szkoły ,podczas trwania zajęć
lekcyjnych.